Kontrola jakości wody w gminie Czaplinek

Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. realizuje te badania według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Drawsku Pomorskim. Częstotliwość i zakres badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zewnętrznej kontroli w ramach nadzoru sanitarnego jakości wody dokonuje również Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Sanepid) Drawsko Pomorskie.
W ramach kontroli zewnętrznej w dniu 7.11.2022 r. została pobrana próbka wody z sieci wodociągowej w m. Czaplinek. W dniu 8.11.2022 r. o godz. ok. 12.45 Spółka otrzymała telefoniczne powiadomienie z Sanepidu o przekroczeniu bakteriologicznym w pobranej próbce wody. Zostały wykryte bakterie grupy coli w ilości 13 jednostek w 100 ml. Sanepid wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczaną przez ujęcie mieszczące się przy ul. Ceglanej w Czaplinku i nakazał Spółce: powiadomić mieszkańców o ww. fakcie, usunąć stwierdzone przekroczenie parametru mikrobiologicznego poprzez przeprowadzenie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości mikrobiologicznej wody do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnić zastępcze źródła dostawy wody. Sanepid, decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Spółka niezwłocznie podjęła działania, m.in. przeprowadzając chlorowanie studni głębinowych i zbiorników kontaktowych na w/w ujęciu. O dezynfekcji wody chlorem i braku przydatności wody do spożycia mieszkańcy zostali powiadomieni w formie pisemnych ogłoszeń wywieszonych na tablicach informacyjnych we wszystkich miejscowościach, które są zasilane przez w/w ujęcie oraz poprzez wysłane smsy i ogłoszenia umieszczone na stronach internetowych. Harmonogram dostaw wody również został udostępniony mieszkańcom powyższymi metodami. W dniu 9.11.2022 r. zostały pobrane trzy próbki wody (dwie na sieci, jedna na ujęciu wody przy ul. Ceglanej) przez akredytowane laboratorium. W dniu 10.11.2022 r. o godz. 14.30 wpłynęły pozytywne wyniki badań wody. W żadnej z próbek nie zostały wykryte bakterie grupy coli. Sanepid został natychmiast o tym powiadomiony i o godz. ok. 15.10 wydał decyzję o przydatności wody do spożycia, o czym mieszkańcy zostali powiadomieni powyższymi metodami oraz dodatkowo komunikat został nagłośniony przez Straż Pożarną.
W dniu 14.11.2022 r. w ramach kontroli Sanepid ponownie pobrał trzy próbki wody (dwie na sieci, jedna na ujęciu wody). W każdej próbce zostały wykryte bakterie grupy coli, co doprowadziło do wszczęcia procedury takiej jak w zeszłym tygodniu. W dniu 17.11.2022 r. pobrane będą próbki kontrolne przez Sanepid oraz akredytowane laboratorium. Wyniki będą dostępne w dniu 18.11.2022 r. w godzinach popołudniowych.

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi. Bakterie grupy coli w wodzie mogą być pochodzenia kałowego (np. E.coli, Enterokoki, Klebsiella, Citrobacter), jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości systemów wody. Bakterie te nie zawsze są dowodem niebezpiecznego, pod względem epidemicznym, zanieczyszczenia, ponieważ drobnoustroje te sporadycznie wykrywane są również w wodzie czy glebie niezanieczyszczonej. Za wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody brane są pod uwagę inne parametry, a mianowicie: E.coli oraz Enterokoki. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wartość parametryczna wskaźnika bakterie grupy coli wynosi 0 jednostek w 100 ml wody. Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (< 10 jtk/100ml), przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w wodzie bakterii E.coli i Enterkoków. Jak wspomniano powyżej, w pobranej próbce wody w m. Czaplinek stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli powyżej 10 jtk/100 ml, dlatego też Sanepid wydał decyzję zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Jednym ze skuteczniejszych sposobów na pozbycie się bakterii z wody jest zastosowanie promieniowania UV. Sterylizacja wody promieniowaniem to proces fizyczny, przebiegający bez udziału substancji chemicznych. Spółka natychmiastowo podjęła czynności mające doprowadzić wodę do właściwej jakości zakupując lampę UV, która w tym miesiącu zostanie zamontowana na ujęciu, co pozwoli na skuteczną dezynfekcję wody „u źródła”.

Małgorzata Żaczek
Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji