KONSERWATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Wodociągów i Kanalizacji – oczyszczalnia ścieków.

Wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy – praca zmianowa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

c) wykształcenie minimum średnie lub zasadnicze,

d) prawo jazdy kategorii B,

e) umiejętność obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość zagadnień budowy i eksploatacji sieci oraz obiektów wod-kan,

b) umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

a) bieżąca obsługa oczyszczalni ścieków, nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego oraz nadzór nad właściwym stanem i sprawnością całości instalacji i urządzeń,

b) dokonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń i sprzętu,

c) uczestniczenie w pracach związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej,

d) nadzór wizualizacyjny (monitoring) pracy ujęć wody i przepompowni ścieków,

e) utrzymanie porządku i stanu sanitarnego w budynku i na terenie oczyszczalni ścieków.

Prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem z umieszczoną klauzulą o ochronie danych osobowych na adres: sekretariat@zgkczaplinek.pl

Uwaga: Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.