O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku samorządowego zakładu budżetowego. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 31.12.2017 r.
Spółka została wpisana w dniu 29.01.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod nr 0000714471. Kapitał spółki wynosi 21 815 836,38 zł.
Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Czaplinka – pani Katarzyna Szlońska-Getka. W Radzie Nadzorczej zasiadają: Przewodniczący Rady Nadzorczej – pan Tadeusz Berczyński,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pan Andrzej Brzemiński , Członek Rady Nadzorczej – pani Sylwia Żurowska. Prezesem Zarządu Spółki jest pan Marian Jerzy Rutowicz.
Przedmiotem działalności ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i innych kontrahentów w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, zimowe utrzymanie dróg i ulic, administrowanie cmentarzami gminnymi, jak również utrzymanie zieleni miejskiej.

Oprócz działalności podstawowej spółka prowadzi tzw. działalność pomocniczą pozwalającą na optymalne wykorzystanie zatrudnionych pracowników oraz poprawę wyniku finansowego. Składają się na to m.in. usługi wodociągowo-kanalizacyjne, usługi pogrzebowe, usługi transportowe, wynajem kontenerów, wynajem toalet toi-toi, wynajem zamiatarki, wynajem rębaka.
W spółce funkcjonują cztery wydziały:
– Wydział Finansowo-Księgowy, do którego należą: dział księgowości, dział kadry i płace, dział sprzedaży,
– Wydział Usług Komunalnych, który administruje cmentarzami gminnymi,
– Wydział Wodociągów i Kanalizacji, pod który podlega oczyszczalnia ścieków,
– Wydział Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej, w którym są dwa działy: dział transportu i dział zieleni miejskiej.

Adres

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czaplinku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
78-550 Czaplinek
Województwo: Zachodniopomorskie
Powiat: Drawski

Telefony

Sekretariat tel/fax:
94 375 50 11
Wydział wod-kan:
94 375 55 37, 697 776 740 - po 1500
Wydział usług komunalnych:
697 776 674
Wydział oczyszczania miasta i zieleni miejskiej:
94 375 50 13

E-mail

Sekretariat:
zgkczaplinek@pro.onet.pl
Sprzedaż:
sprzedaz@zgkczaplinek.pl
Księgowość:
ksiegowosc@zgkczaplinek.pl
Cmentarz:
cmentarz@zgkczaplinek.pl
Wodociągi i kanalizacja:
wod-kan@zgkczaplinek.pl
Oczyszczanie miasta:
transport.zgk@o2.pl