W dniu 15 września 2023 r. została uruchomiona zmodernizowana stacja uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku. Od tego dnia, mieszkańcy miasta są zaopatrywani w wodę z dwóch ujęć. SUW Ceglana zasila część miasta oraz miejscowości Siemczyno, Niwka, Łąka i Żelisławie. SUW Akacjowa zasila część miasta oraz docelowo będzie zasilać również m. Kołomąt (przy Orskov Foods). Granicę podziału miasta stanowi Czaplinecka Struga, co obrazuje mapa zamieszczona poniżej.

Uruchomienie drugiego ujęcia zapewni dostarczenie wszystkim odbiorcom, wody o właściwej jakości i ciśnieniu. Dwustronne zasilanie pozwoli również, w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej czy któregoś z ujęć, na odcięcie dostawy wody tylko dla danej grupy odbiorców. Dzięki temu skutki będą mniej dokuczliwe dla wszystkich mieszkańców. Również z tego powodu, Spółka w roku 2022 wymieniła kilkanaście zasuw na sieciach wodociągowych na terenie miasta i prace te planuje kontynuować w kolejnych latach na terenie całej gminy.

Małgorzata Żaczek

Kierownik wydziału wodociągów i kanalizacji