W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. chcąc przybliżyć ten temat podaje definicje w/w przyłączy:

  1. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości (na odcinku od sieci wodociągowej do punktu za zaworem za wodomierzem głównym wewnętrznej instalacji wodociągowej).
  2. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Spółka informuje mieszkańców iż nie jet właścicielem ani zarządcą przyłączy wod-kan na terenie gminy Czaplinek. Pod zarządem spółki znajdują się przesyłowe sieci wodociągowe i kolektory kanalizacyjne. Spółka ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Przypominamy iż zgodnie z w/w ustawą odbiorca usług ma obowiązek zapewnić zdolność niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Za usuwanie awarii przyłączy i instalacji wodociągowych odpowiada odbiorca usług.

Wszelkie awarie przyłączy wod-kan zgłaszane do ZGK są przyjmowane jako odpłatne zlecenia. Spółka wykonuje szereg usług wodociągowo-kanalizacyjnych i zachęcamy mieszkańców do korzystania z nich. Szczegółowy zakres usług jak i cennik są dostępne na stronie.