ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Poprzednie badanie odbyło się i dotyczyło lat 2022 i 2021.
Warunki przeprowadzenia badania:
Sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023 winno nastąpić zgodnie z:
a) mającymi zastosowanie do badania sprawozdań finansowych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm);
b) przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 r. poz. 1089 z późn. zm);
c) krajowymi standardami badania;
d) zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów;
Oferta powinna zawierać:
a) informację o oferencie (nazwa firmy, siedziba oferenta, NIP, Regon, dane kontaktowe);
b) wpis do rejestru biegłych rewidentów;
c) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
d) wykaz zbadanych podobnych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat;
e) proponowaną cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów związanych z przeprowadzeniem badania;
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 20 marca 2023 r.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok 2023, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 20 marca 2024 r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pani Justyna Biegajło – Zastępca Głównego Księgowego ZGK sp. z o.o. w Czaplinku codziennie w dni robocze w godz. 8:00-14:00 pod numerem telefonu 943755011.
Oferty należy składać do dnia 21.10.2022 r. do godziny 15:00 w sekretariacie, pokój nr 3 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 78-550 Czaplinek. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023”, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zgkczaplinek@pro.onet.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
O wyborze oferty wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Berczyński